Privacy Policy

Privacyverklaring

Eigenaar: Noppe Slaapcultuur

Privacy en beveiliging zijn van het grootste belang voor Noppe Slaapcultuur. We streven ernaar dat onze organisatorische en technische maatregelen werken met de nodige aandacht voor uw informatiebeveiligingsrechten.

Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke en hoe we persoonsgegevens over u beheren, verwerken en opslaan binnen de context van de diensten die we aanbieden. 

U vertrouwt ons met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten gebruikt. We nemen onze verantwoordelijkheid om transparant te zijn naar u over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze verwerken voor de bepaalde doelen. Daarom vindt u hieronder informatie over hoe Noppe Slaapcultuur, die optreedt als gegevensbeheerder (of ook verwwerkingsverantwoordelijke genoemd) uw privacy beschermt.

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, IP-adres, facturatiegegevens, betalingsgegevens, surfgegevens, cookies...

Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

Privacy policy voor klanten

Als klant, of toekomstige klant, dient Noppe Slaapcultuur persoonsgegevens van u te verwerken. Deze privacyverklaring legt u uit wat u van Noppe Slaapcultuur kan verwachten betreffende de verwerkingen om de taak als leverancier naar behoren uit te voeren. We proberen ten alle tijde uw rechten en vrijheden te vrijwaren.

U deelt persoonlijke informatie met ons wanneer u:

 • Klant wordt;
 • Zich registreert voor onze (online) diensten;
 • Een formulier (online) invult;
 • Een contract ondertekent;
 • Onze producten of diensten gebruikt;
 • Via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt.

We maken ook gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden opgevraagd bij publieke bronnen. Verder maken we gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden verstrekt door andere bedrijven of derden die een relatie hebben met Noppe Slaapcultuur om het verwerkingsdoel uit te voeren.

We verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens, zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, identificatienummer, e-mailadres en het IP-adres van uw computer of mobiele apparaat.
 • Gegevens over online gedrag en voorkeuren, zoals het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer en de pagina?s die u op de website of de apps van ons bezoekt.
 • Tijds- en plaatsgegevens, zoals wanneer en waar u iets gedaan hebt met betrekking tot een verwerking van onze organisatie, dit kan bijvoorbeeld gaan over commerciële transacties, toegang tot een gebouw, contract ondertekening...
 • Transactiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer, stortingen, aankopen, afhalingen en betalingen waarbij u betrokken bent.
 • Financiële gegevens, zoals facturen, creditnota?s, loonstrookjes, betaalgedrag van diensten of goederen die u bij ons afneemt, uw betalingsachterstanden.
 • Formele identificatiegegevens, zoals rijbewijs, eID of paspoort.
 • Audiovisuele gegevens, zoals bewakingsbeelden gemaakt in of in de omgeving van onze kantoren of bedrijfspanden of opnames van telefoongesprekken met onze klantenservice.

Noppe Slaapcultuur hecht belang aan de bescherming van de data van de mensen waarvan ze persoonsgegevens verwerkt en zeker informatie van of over hun kinderen. We verzamelen alleen informatie over kinderen als zij een product of dienst van Noppe Slaapcultuur gebruiken of als u informatie geeft over kinderen in verband met een product of dienst dat u afneemt.

Aan kinderen onder de 13 jaar verschaffen we geen directe informatie over producten of diensten van een informatiemaatschappij (bijvoorbeeld online diensten beschikbaar gesteld door of via Noppe Slaapcultuur) zonder de goedkeuring van de ouderlijke verantwoordelijke. We doen geen directe marketing naar kinderen onder de 12 jaar.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor één van de volgende doeleinden:

 • Loggin gegevenstoegangen
 • Offerte
 • Verkoopfacturen
 • Retour van goederen
 • Betalingsherinnering
 • Afspraak maken zonder contractueel verband
 • BTW-aangifte (inclusief periodieke) (belastingsplichtige)
 • Betaling met een terminal
 • Internet en e-mail veiligheidstoezicht
 • Direct marketing voor bestaande klantenrelaties eigen aan de organisatie
 • Camerabewaking (hybriede installatie)
 • Leveringen bij klanten (door bedrijf of derde partij)
 • BTW-klantenlisting (belastingsplichtige)
 • Klanten- getrouwheidskaarten
 • BTW-listing intracommunautair (belastingsplichtige)
 • Functioneren website verbeteren.
 • Accounts beheren voor de functie die de betrokkene moet kunnen uitvoeren

De volgende wettelijke basissen zijn van toepassing

 • Om een contract met u af te sluiten en uit te voeren;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor onze legitieme zakelijke belangen. Deze gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn om goede relaties te onderhouden met alle klanten en andere betrokken partijen, om fraude te voorkomen en te bestrijden en om de beveiliging van uw transacties en verrichtingen door Noppe Slaapcultuur te handhaven;
 • Wanneer we uw toestemming hebben ontvangen kan u op ieder gewenst moment deze toestemming terug intrekken.

Met wie delen we uw gegevens en waarom?

Om u de best mogelijke diensten te kunnen verlenen en competitief te blijven, delen we bepaalde gegevens binnen en buiten Noppe Slaapcultuur.

We wisselen gegevens uit tussen de verschillende Noppe Slaapcultuur gerelateerde entiteiten om redenen die te maken hebben met bedrijfsvoering, wet- en regelgeving of rapporteringen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het screenen van nieuwe klanten, het naleven van bepaalde wet- en regelgevingen, het beveiligen van IT-systemen of het verlenen van bepaalde diensten (zie de paragraaf ?Wat doen we met uw persoonsgegevens?? voor meer detail.) We kunnen gegevens ook doorgeven aan centrale opslagsystemen of uit efficiëntieoverwegingen laten verwerken door Noppe Slaapcultuur gerelateerde entiteiten in andere landen.

Financiële instellingen

Wanneer u of wij betalen met een bankkaart of een betaling doet naar een rekening bij een andere bank, is er altijd een andere bank of een gespecialiseerde financiële dienstverlener bij de transactie betrokken. We kunnen betalingen alleen verwerken als we informatie over u delen met die andere partij. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, rekeningnummer en bedrag. We delen ook informatie met specialisten in de financiële sector die ons bijstaan met diensten zoals:

 • Uitwisseling van beveiligde berichten over financiële transacties;
 • Betalingen en overschrijvingen wereldwijd;
 • Wereldwijde verwerking van elektronische transacties.

In sommige gevallen delen we informatie met banken of financiële instellingen in andere landen, bijvoorbeeld wanneer u een buitenlandse betaling doet of ontvangt.

Overheidsinstanties en gereglementeerde beroepen

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan, witwaspraktijken of buitensporige schuldenlasten te voorkomen.
In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens met externe partijen te delen, onder andere:

 • Overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders, zoals de centrale bank,;
 • De belastingdienst kan ons vragen uw financiële gegevens door te geven. Hiervoor kunnen we gebruik maken van bijvoorbeeld uw BTW-identificatienummer of rijksregisternummer ingeval van rapportering naar het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank;
 • Justitiële/wet handhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers, rechtbanken en organisaties die zich bezighouden met arbitrage of bemiddeling nadat zij hier uitdrukkelijk en op wettelijke gronden om hebben verzocht;
 • Curators, bijvoorbeeld in geval van een faillissement, gevolmachtigden die de belangen van anderen behartigen en bedrijfsaccountants.

Dienstverleners

Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht in het belang van Noppe Slaapcultuur. Dienstverleners helpen ons onder meer door

 • Internettools en webapplicaties te ontwerpen en te onderhouden;
 • Marketingactiviteiten, evenementen of communicatie met klanten te verzorgen;
 • Rapporten en statistieken op te stellen, drukwerk te verzorgen en producten te ontwerpen;
 • Hosten van de websites (webmasters en webhosting);
 • Leveren van e-mail diensten (e-mail provider).

Onderzoek en innovatie

We zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten die u in staat stellen steeds een stap voorop te blijven, zowel privé als zakelijk. Hiervoor kunnen we persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden uitwisselen met partners zoals universiteiten en innovators. De partners met wie we samenwerken moeten aan dezelfde strikte eisen voldoen als medewerkers van Noppe Slaapcultuur. De persoonsgegevens worden indien van toepassing, in geaggregeerde vorm gedeeld en de onderzoeksresultaten zijn anoniem.

We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke opdracht. Gestaafd door een verwerkersovereenkomst.

Communicatie van persoonsgegevens naar het buitenland

Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in het buitenland delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen. Voor landen buiten de Europese Unie waarvan de lokale wetgeving en veiligheid als ontoereikend worden beschouwd, baseert Noppe Slaapcultuur zich onder meer op:

 • Het feit of het contract of transactie met u of een derde partij, in uw voordeel is;
 • Modelcontracten van de Europese Unie: deze bevatten standaardbepalingen die worden gebruikt in overeenkomsten met dienstverleners om ervoor te zorgen dat het doorgeven van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Op uw vraag, indien van toepassing, kunnen wij een kopie van deze clausules voorzien;
 • Transfert van gegevens noodzakelijk in het kader van het openbaar belang;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming gekregen hebben;
 • Privacy Shield: een overeenkomst ter bescherming van persoonsgegevens die worden doorgegeven naar de Verenigde Staten.

Derde partij informatie

Wat Noppe Slaapcultuur betreft, wordt door het gebruik van e-mail de bestemmeling en het subject doorgegeven aan de e-mailprovider zodat deze de e-mails kan afleveren aan de bestemmelingen ten einde de vermelde verwerkingsdoelen uit te kunnen voeren.

Deze informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers die enkel toegankelijk zijn aan een beperkt aantal personen op een "need-to-know" basis om hun toegewezen functie die bijdraagt tot de verwerkingen uit te oefenen, inclusief ondersteuning.

In geen enkel geval verkoopt, deelt of verhuurt Noppe Slaapcultuur uw persoonsgegevens aan derde partijen, noch worden ze gebruikt voor andere doeleinden anders dan bepaald in dit beleid.

Binnen de context van het gebruik van onze diensten heeft Noppe Slaapcultuur informatie nodig omtrent haar leveranciers en mogelijks hun toeleveranciers, meer bepaald de contactgegevens en organisatorische informatie omtrent de organisatie, dit binnen de context om de leveranciers te kunnen informeren omtrent de verwerkingsovereenkomsten en overeenstemming van de maatregelen enerzijds en de niet-naleving en inbreukmeldingen anderzijds.

Soms wordt de leverancier van de diensten die hij aanbiedt aan Noppe Slaapcultuur beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de betekenis van AVG. Noppe Slaapcultuur handelt dan als verwerker om u te helpen met onze diensten. In deze hoedanigheid ligt de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen zoal altijd bij de verwerkingsverantwoordelijke en dient deze volgende verplichtingen in acht te nemen:

 • alle noodzakelijke meldingen doen bij de relevante toezichthoudende data protection authority;
 • in overeenstemming zijn met alle regelgevingen die van toepassing zijn, inclusief de informatiebeschermingswetten;
 • het verkrijgen van expliciete toestemming van de personen voor verwerkingen van persoonsgegevens waar toestemming de wettelijke basis is;
 • als verwerkingsverantwoordelijke zich ervan vergewissen dat hij persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onder andere de principes als doelbinding, data minimalisatie enz. en vermijden voor enig ander niet verenigbaar doel.

Indien U als betrokkene vragen hebt kunt u deze dan in de hoedanigsheid van betrokkene richten tot de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is altijd (tenzij expliciet anders vermeld) uw contactpunt.

Indien u bv. als leverancier onze e-mails ontvangt en vraagt om persoonsgegevens recht te zetten of te verwijderen, zal Noppe Slaapcultuur dit verzoek inwilligen na nauwkeurige verificatie met u en zullen u ook desgevallend hierover informeren.

Wat zijn uw rechten en hoe gaan we ermee om?

De gegevens verzameld op de website

Wanneer u intekent op of gebruik maakt van de diensten van Noppe Slaapcultuur, zullen onder andere volgende informatie verwerkt worden waarvan u soms niet echt aandacht aan besteed en automatisch verzameld worden: uw IP-adres, tijdstempels, surfgegevens, ... Zie ook de cookie policy omtrent veel van deze gegevens. Deze gegevens om onder andere logging en beveiligingsdoelen uit te voeren die noodzakelijk zijn om de dienst als een goede huisvader te beheren. De informatie die u ons verschaft op de website door ingave of klikken gaan we eveneens als goede huisvader beheren om de doelen die u van ons kan verwachten ten goede uit te voeren.

Indien de informatie die u verschaft of die we verzamelen gevoelige persoonsgegevens omvat, zoals nationale identificatienummers (bv. sociale zekerheid, rijbewijs...), volledige kredietkaartinformatie of persoonlijke bankkaartnummers, medische gegevens of specifiek gegevens omtrent behandeling of zorg van privépersonen. Indien dit zo is, dan worden deze specifiek vermeld in het verwerkingregister.

Informatieve e-mails

We gebruiken uw persoonsgegevens die u ons toevertrouwt in e-mails die we periodiek, of indien hoogdringend eerder, verstuurd worden, deze omvatten enkel informatie binnen de context van de aangeboden diensten en de informatie die we hiervoor verwerken. De e-mails worden gebruikt om het de relatie met de betrokkene optimaal uit te kunnen voeren, om te vermijden dat de klanten onnodig moet aanloggen op de website of contact opnemen met Noppe Slaapcultuur:

 • Wachtwoord reset of herstel procedure;
 • Nieuwe verwerkingen ter beschikking van de klant;
 • Nieuwe functionaliteiten van toepassing voor de klant;
 • Eventuele meldingen in verband met inbreuken met een hoge impact voor u.

U kan altijd voor niet essentiële doelen voor de dienst en uw rechten een opt-out en opt-in uitvoeren op uw persoonlijke profiel in de applicatie (indien beschikbaar) of contact op te nemen met Noppe Slaapcultuur.

E-mail statistieken

Zonder systematisch ingestelde procedures, kunnen we e-mails opvolgen en analyseren gebaseerd op bepaalde meetpunten (zoals bijvoorbeeld: klik, open, bounce, ...) en het aantal e-mails verstuurd en geopend om de efficiëntie van de communicatie te evalueren.

Verplichting en impact tot al dan niet geven van uw peroonsgegevens

Wij hebben bepaalde informatie over u nodig om als organisatie onze wettelijke, contractuele of andere verplichtingen na te komen. Zonder deze informatie kunnen wij mogelijks onze diensten en/of goederen niet naar behoren aanleveren.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Binnen het raamwerk van de producten en diensten, hanteert Noppe Slaapcultuur een intern beleid dat hoge standaarden oplegt en hechten we veel belang betreffende de beveiliging en integriteit van de persoonsgegevens van haar klanten en aanverwanten. Deze maatregelen worden regelmatig aangepast aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt. Meer specifiek en conform de geldende wet- en regelgeving nemen we gepaste technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging enzovoort) zodat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens gewaarborgd worden, evenals de manier waarop deze worden verwerkt. Bovendien zijn medewerkers van Noppe Slaapcultuur verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij -behalve in uitzonderingen- uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Dus in overeenstemming met de AVG, neemt Noppe Slaapcultuur alle relevante voorzorgsmaatregelen om de beveiliging van de informatie en, meer bepaald, om de informatie te beschermen tegen accidenteel of onwettige vernietiging, accidenteel verlies, corruptie, niet toegelaten versturing of toegang, alsook tegen elke andere vorm van onwettige verwerking of onthulling aan niet geautoriseerde personen.

Met dit doel voor ogen, implementeert Noppe Slaapcultuur industrie standaard en goede praktijk maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen van niet toegelaten onthulling. Door industrie state-of-art aanbevolen encryptie technologie en andere technieken, neemt Noppe Slaapcultuur de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Om bovendien alle ongeoorloofde toegang te voorkomen, om de juistheid en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen, heeft Noppe Slaapcultuur de juiste elektronische, fysieke en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om de gegevens die via haar producten en diensten worden verzameld te beschermen en te behouden.

Desondanks is er geen absolute veiligheid tegen piraterij of hackers of zelfs accidentiele handelingen. Daarom verbindt Noppe Slaapcultuur zich ertoe om u in geval van inbreuk op de beveiliging met voor u grote gevolgen onverwijld op de hoogte te stellen en het mogelijke in het werk te stellen om maatregelen te nemen om de inbraak te neutraliseren en de gevolgen te minimaliseren. Als u enig verlies lijdt door de exploitatie door een derde van een inbreuk op de beveiliging, verbindt Noppe Slaapcultuur zich ertoe om u alle benodigde hulp te bieden zodat u uw rechten kunt doen gelden. Als bovendien, door een uitzonderlijk geval, de directe schade is ontstaan door een grove nalatigheid van Noppe Slaapcultuur kunt u compensatie vragen met een absoluut maximum van twee maal de waarde van een lopend jaarcontract of verrichtingen gedurende het laatste jaar. Noppe Slaapcultuur zal u helpen met de beschikbare middelen om uw schade te evalueren.

U dient ermee rekening te houden dat elke gebruiker, klant of hacker die een inbreuk op de beveiliging ontdekt en misbruikt, zich schuldig maakt aan strafrechtelijke vervolging en dat Noppe Slaapcultuur alle maatregelen zal nemen, inclusief het indienen van een klacht en/of het instellen van een rechtszaak, om behoud van gegevens en de rechten van zijn gebruiker en van zichzelf en om de gevolgen te beperken.

Wat kan u doen om uw gegevens te beschermen?

Wij doen al het mogelijke om uw gegevens te beschermen, maar zelf kunt u ook volgende maatregelen overwegen om uw gegevens te beveiligen:

 • Installeer antivirussoftware, anti-spywaresoftware en een firewall. Stel bij "uw voorkeuren" in dat u die bescherming vaak wilt updaten;
 • Laat uw apparatuur en toegangsmiddelen (zoals uw bankkaart) niet onbewaakt achter;
 • Meld het verlies van uw authenticatie middelen, betaalkaarten of andere onmiddellijk aan de verdeler van het verloren item of voor betaalkaarten aan Card Stop (+32 70 344 344);
 • Meld u af van applicaties of systemen wanneer u ze niet gebruikt;
 • Wanneer u een token, elektronische kaart of dergelijke niet gebruikt, verwijder deze dan, anders blijft deze in veel gevallen bruikbaar voor hackers;
 • Houd wachtwoorden strikt vertrouwelijk (geef deze aan niemand door) en gebruik sterke wachtwoorden; vermijd voor de hand liggende combinaties van letters en cijfers;
 • Om uw wachtwoorden te beheren kunt u gebruik maken van software om deze te beheren bvb. KeePass;
 • Wijzig op geregelde tijdstippen uw wachtwoorden;
 • Wees voorzichtig met alles wat ongewoon is, zoals een nieuw internetadres, of ongebruikelijke verzoeken, zoals een vraag om klantengegevens of betalingsgegevens of betalingen door te sturen per e-mail.

Deze praktijken kunnen u ook in het dagelijkse leven helpen.

Locatie en overdracht van gegevens

De servers die de informatie opslaan en verwerken inclusief de databases bevinden zich volledig binnen de Europese Unie. indien dit niet zo is nemen we de nodige maatregleen zoals beschreven in de bovenvernoemde "Derde partij informatie".

Noppe Slaapcultuur zal u onmiddellijk op de hoogte brengen, indien ze ertoe wettelijke toestemming hebben, in het geval van enige toepassing of bevel van een administratieve of juridische autoriteit betreffende uw persoonsgegevens.

Hoe lang verwerken we uw persoonsgegevens

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Na die periode kijken we naar haalbare oplossingen zoals archivering of verwijdering om te voldoen aan de vereisten.

Om te beslissen hoe lang persoonsgegevens moeten worden bewaard, moeten we ook rekening houden met de bewaringsplicht die andere geldende wetten kunnen opleggen (bijvoorbeeld de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld). We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken. In dat geval zullen dergelijke persoonsgegevens niet actief gebruikt worden. Er is bijgevolg geen algemene bewaartermijn ? hij varieert naargelang de omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn betalingsgegevens dienen tot zeven jaar na het aanslagjaar bewaard te worden volgende het Fiscaal Wetboek; opnames van bewakingscamera?s worden zoals wettelijk voorgeschreven minder lang bewaard met name maximaal 30 dagen.

Methode

Hoe gaan we te werk voor persoonsgegevens die door meerdere verwerkingen (doel, basis...) worden gebruikt. De vuistregel is dat de gegevens niet langer bewaard worden dan vermeld in het verwerkingsregister. Indien verwerking A gegeven XYZ nodig heeft voor 1 jaar en verwerking B gegeven XYZ voor 2 jaar, dan zal de bewaartermijn 2 jaar zijn. Echter maar 1 jaar actief gebruikt worden voor de verwerking A.

Detail

Om de details van de bewaartermijn te zien, lees de sectie "Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?".

Hoe kunt u ons contacteren?

Als u vragen hebt, meer wilt weten over het privacy beleid van Noppe Slaapcultuur en hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ons bij voorkeur contacteren via onze gebruikelijke kanalen:

 • Neem contact op met uw Noppe Slaapcultuur kantoor, met uw relatiebeheerder of servicedesk;
 • Bel ons op +32 9 348 19 72 ;
 • Stuur ons een e-mail met referentie "privacy" naar [email protected].

Indien u niet akkoord gaat of bij klachten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u uw verzoek met de referentie "privacy" sturen via:

 • Brief: Noppe Slaapcultuur, tav. Beheer Klachten, Gentse Steenweg 4, 9160 Lokeren in Belgium (België);
 • E-mail : [email protected].

Indien uw dossier niet naar behoren werd afgehandeld of als u meer informatie wilt ontvangen over deze Privacyverklaring, dan kan u een schriftelijk verzoek indienen bij de Noppe Slaapcultuur-verantwoordelijke voor gegevensbescherming via:

 • Brief: Noppe Slaapcultuur, Beheer Klachten, Gentse Steenweg 4, 9160 Lokeren in Belgium (België);
 • E-mail: [email protected].

Wanneer u ons contacteert, hebben we de verplichting u correct te identificeren. Zo kunnen we u vragen naar een Noppe Slaapcultuur kantoor te gaan waar u zich correct kan identificeren. We kunnen je ook vragen een geldige identiteitskaart of paspoort voor te leggen. Indien u zich wenst te identificeren via uw identiteitskaart per post gelieve dan uw rijksregisternummer onherkenbaar te maken en uw telefoonnummer te vermelden. Deze informatie kan dan gebruikt worden om u te identificeren als de betrokkene. Indien de verwerkingsverantwoordelijke van mening is dat u zich niet voldoende kan identificeren, kan deze enkel maar generiek antwoorden zonder u specifieke informatie betreffende een specifieke persoon te geven. Dit om een inbreuk of incident te verwijden indien iemand zich voordoet als iemand anders.

Een lijst met contactgegevens van de verantwoordelijke diensten binnen Noppe Slaapcultuur en van de autoriteiten die belast zijn met de bescherming van gegevens in de landen waar Noppe Slaapcultuur actief is, is beschikbaar via +32 __ .

Indien u van mening bent dat na onze inspanningen uw rechten of vrijheden geschonden werden of zijn, dan kan u ten allen tijde contact opnement met de Gegevensbeschermingsautoriteit, via volgende contactinformatie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact:

 • Brief : Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Telefoon : +32 (0)2 274 48 00
 • Fax : +32 (0)2 274 48 35
 • Email : contact(at)apd-gba.be

Vragen betreffende dit beleid

Indien u van mening bent dat er onrechtmatigheden optreden of u hebt vragen omtrent uw persoonsgegevens en de manier waarop Noppe Slaapcultuur uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u altijd contact opnemen.

Dit is de privacyverklaring van Noppe Slaapcultuur die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke (data controller).

Deze privacyverklaring kan worden aangepast bij een wijziging aan de wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze meest recente versie dateert van 04-10-2019 en is van toepassing vanaf 04-10-2019.

Veranderingen van de Privacy policy

Noppe Slaapcultuur behoudt zich het recht deze privacyverklaring te allen tijde up te daten, meer specifiek om gevolg te geven aan veranderingen in wetgeving of verordeningen die in voege zijn. Wijzigingen zullen aangekondigd worden via de aangeboden dienst, onze website of per e-mail, voor zover dit mogelijk is, ten laatste 7 kalenderdagen voor de wijzigingen in voege treden. We raden u aan om deze regels af en toe te lezen om adequaat geïnformeerd te blijven omtrent de procedure en regels die betrekking hebben tot uw persoonsgegevens.